بزرگداشت شهدای انتف اضه و مادرشهیدان خالقی پور

        

  مراسم بزرگداشت شهدای انت فاضه مادرشهیدان خالقی پور 

 

 

عکس از مراسم بزرگداشت شهدای ان تفاضه فلسطین  

 از سمت راست مادر سه شهید انبفاضه فلسطینی که دو تن از فرزندان ایشان

 در عملیات استشهادی به شهادت رسیده اند و مادر شهیدان خالقی پور در وسط و

 نیز خانم زهرامصطفوی خمینی درسمت چپ عکس .